• لطفا شماره انتخابی خود را بعد از شماره در باکس به طول 4 رقم دیگر وارد نمایید. به عنوان مثال :  5000127500123456
  • فرآیند فعال شدن شماره ممکن است ساعاتی جهت تایید اپراتور زمان بر باشد ولی در سامانه به صورت اتوماسیون قرار خواهد گرفت.
انتخاب شماره اختصاصی: