• لطفا شماره انتخابی خود را بعد از شماره در باکس به طول 10 رقم دیگر وارد نمایید. به عنوان مثال :  20001234567890
  • فرآیند فعال شدن شماره ممکن است ساعاتی جهت تایید اپراتور زمان بر باشد ولی در سامانه به صورت اتوماسیون قرار خواهد گرفت.
انتخاب شماره اختصاصی: